Informacje o utraconych ELS, ELD

Szczegółowy wykaz utraconych ELS oraz ELD przekazywany zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora przez Dziekanaty oraz Szkołę Doktorską, jest dostępny na stronie SDP do weryfikacji przez uprawnione osoby po osobistym zgłoszeniu się do Biura SDP.

Co zrobić po utracie ELS, ELD - krok po kroku

Utraciłem ELS, ELD (zagubienie, kradzież) - co wtedy?

Szczegółowa procedura KROK PO KROKU wydawania duplikatów ELS oparta jest na ZARZĄDZENIU NR 25/2015 Rektora AGH w sprawie korzystania w AGH z Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Zgłoszenie i złożenie wniosku:

  • Student zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Dziekanatu swojego Wydziału lub Sekretariatu Szkoły o utracie ELS (kradzież, zgubienie);
  • Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie wniosku o wydanie duplikatu ELS na odpowiednim druku (pobierz druk wniosku);
  • Informacja  ta publikowana jest przez okres 21 dni od daty poinformowania CKE o tym fakcie przez Dziekanat ;

Opłata:

  • Odpłatność wnoszona przez studenta za wydanie duplikatu ELS wynosi 33,00 zł.; (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów) Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).
  • Student wnosi tę opłatę na indywidualne subkonto Studenta po zgłoszeniu faktu utraty ELS we właściwym sobie Dziekanacie;

Zdjęcie:

  • W przypadku składania wniosku o wydanie duplikatu karty ELS nie trzeba ponownie dostarczać zdjęcia;

Odbiór duplikatu ELS:

  • Odbioru duplikatu dokonuje student w Dziekanacie swojego Wydziału w terminie ustalonym z Dziekanatem;

Inne przydatne informacje:

  • KKM – Krakowska Karta Miejska – na złożonym wniosku o wydanie duplikatu student może wyrazić zgodę na aktywację KKM na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. W takim przypadku, odbierając duplikat ELS KKM jest aktywna i można bezpośrednio kupować bilety okresowe MPK w biletomacie.