Informacje o utraconych ELS, ELD

Szczegółowy wykaz utraconych ELS, przekazywany przez Dziekanaty zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora, jest dostępny na stronie CKE do weryfikacji przez uprawnione osoby po osobistym zgłoszeniu się do tutejszego Centrum.

Co zrobić po utracie ELS, ELD - krok po kroku

Utraciłem ELS, ELD (zagubienie, kradzież) - co wtedy?

Szczegółowa procedura KROK PO KROKU wydawania duplikatów ELS oparta jest na ZARZĄDZENIU NR 25/2015 Rektora AGH w sprawie korzystania w AGH z Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Zgłoszenie i złożenie wniosku:

  • Student zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Dziekanatu swojego Wydziału lub Sekretariatu Szkoły o utracie ELS (kradzież, zgubienie);
  • Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie wniosku o wydanie duplikatu ELS na odpowiednim druku (pobierz druk wniosku);
  • Informacja  ta publikowana jest przez okres 21 dni od daty poinformowania CKE o tym fakcie przez Dziekanat ;

Opłata:

  • Odpłatność wnoszona przez studenta za wydanie duplikatu ELS wynosi 33,00 zł.; (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów) Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).
  • Student wnosi tę opłatę na indywidualne subkonto Studenta po zgłoszeniu faktu utraty ELS we właściwym sobie Dziekanacie;

Zdjęcie:

  • W przypadku składania wniosku o wydanie duplikatu karty ELS nie trzeba ponownie dostarczać zdjęcia;

Odbiór duplikatu ELS:

  • Odbioru duplikatu dokonuje student w Dziekanacie swojego Wydziału w terminie ustalonym z Dziekanatem;

Inne przydatne informacje:

  • KKM – Krakowska Karta Miejska – na złożonym wniosku o wydanie duplikatu student może wyrazić zgodę na aktywację KKM na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. W takim przypadku, odbierając duplikat ELS KKM jest aktywna i można bezpośrednio kupować bilety okresowe MPK w biletomacie.