GODZINY PRZYJĘĆ Stron w okresie dyżurów wiosennych - zgodnie z informacjami na stronie głównej SDP - link https://www.sdp.agh.edu.pl/
Po zakończeniu dyżurów SDP czynne będzie dla Stron w normalnych godzinach urzędowania.

W godzinach dyżurów zapraszamy: studentów, doktorantów i absolwentów z uprawnieniami:
- do PROLONGATY - przedłużenia ważności Elektronicznych Legitymacji (plastikowych);
- do ODBIORU DYPLOMÓW - (jeżeli w USOS została określona data do odbioru).
Należy wcześniej zweryfikować możliwość odbioru dyplomu w USOSwebie.
W okienku informacyjnym "odbiór Dyplomu od dnia" winna pojawić się data, od której możliwy jest odbiór Dyplomu. Dopiero od tego dnia możliwy będzie jego odbiór przez Absolwenta.

Od 21 czerwca 2021 r. w AGH obowiązuje Zarządzenie nr 41/2021 Rektora AGH w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów, które są wydawane wg wzorów zatwierdzonych Uchwałą Senatu nr 35/2021.

Dyplomy i suplementy, w tym także ich odpisy i duplikaty - odrębne od tych, o których mówi wspomniane wyżej zarządzenie - wydawane są według wzorów i na zasadach dotychczasowych.

Zmiany nastąpiły również w zakresie informatycznej obsługi procesu dyplomowania:

 • generowanie wszystkich dyplomów odbywa się w USOS;
 • generowanie suplementów dla studentów prowadzonych w USOS odbywa się w USOS;
 • generowanie suplementów dla studentów prowadzonych w systemie Dziekanat.XP odbywa się w Dziekanat.XP.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu dyplomowania oraz WYDAWANIA DYPLOMÓW - poniżej. W tym:

W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 41/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów, informujemy:

 • dyplomy i suplementy wraz z odpisami wydawane będą centralnie dla absolwentów naszej Uczelni w Sekcji Dokumentów Publicznych;
 • informacja o przygotowaniu ww. dokumentów oraz możliwości ich odebrania widoczna będzie w systemie USOSweb po zalogowaniu się;
 • odbiór ww. dokumentów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku,
  - w biurze Sekcji Dokumentów Publicznych - pod łącznikiem A0-A1, (dawna siedziba BANKU Pekao S.A. - wejście od strony parkingu A0/A1), tel. 12 617 56-58,
  Informacje o godzinach urzędowania znajdują się na stronie głównej SDP (patrz link https://www.sdp.agh.edu.pl/)
  UWAGA - Należy wcześniej zweryfikować możliwość odbioru w USOSweb:
  W okienku informacyjnym "odbiór dyplomu od dnia" winna się pojawić data, od której możliwy jest odbiór dyplomu.  Dopiero od tego dnia możliwy będzie jego odbiór przez Absolwenta.

Komplet informacji związanych z wejściem w życie wyżej wymienionego zarządzenia znajduje się na stronie COK - Dyplomowanie.